Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BROESELISKE VAN VLIJMEN B.V. 1 JANUARI 2017

 

1. Broeseliske Van Vlijmen B.V. (KvK nr: 27267593 en mede h.o.d.n. Broeseliske Van Vlijmen Advocaten) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die een advocatenpraktijk uitoefent.

2. De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden voor 1) Broeseliske Van Vlijmen B.V., 2) alle aan haar gelieerde rechtspersonen, 3) alle andere personen die bij Broeseliske Van Vlijmen B.V. in dienst zijn, 4) alle personen die bij de uitvoering door Broeseliske Van Vlijmen B.V. van enige opdracht zijn ingeschakeld en 5) alle personen voor wier handelen of nalaten Broeseliske Van Vlijmen B.V. aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en opdrachten aan Broeseliske Van Vlijmen B.V. en gelden ook voor aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever aan Broeseliske Van Vlijmen B.V.

4. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Broeseliske Van Vlijmen B.V. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Als de uitvoering van een opdracht door Broeseliske Van Vlijmen B.V. tot aansprakelijkheid leidt, of op andere wijze schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Broeseliske Van Vlijmen B.V. aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de door Broeseliske Van Vlijmen B.V. afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. De beroepsaansprakelijkheid kent een dekkingslimiet van € 2.000.000,- per aanspraak (en € 250.000,- in geval van zgn. betaalfouten) en de bedrijfsaansprakelijkheid € 1.250.000,-. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke verzekeringsovereenkomst voor rekening van Broeseliske Van Vlijmen B.V. komt.

6. Indien om enige reden geen uitkering krachtens de in artikel 5 bedoelde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Broeseliske Van Vlijmen B.V. in de betreffende zaak, in het jaar waarin de aansprakelijkheid vestigende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, in rekening gebrachte bedrag, met een maximum van € 25.000,-.

7. Broeseliske Van Vlijmen B.V. is gemachtigd om namens opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidbeperkingen van derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Broeseliske Van Vlijmen B.V. voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

8. De beperking van aansprakelijkheid als vermeld in deze algemene voorwaarden geldt ook voor schade die het gevolg is van het niet deugdelijk functioneren van door Broeseliske Van Vlijmen B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken en/of middelen, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax en/of e-mail.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Broeseliske Van Vlijmen B.V., uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Broeseliske Van Vlijmen B.V. zijn ingediend binnen een jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

10. Broeseliske Van Vlijmen B.V. is gerechtigd eenmaal per jaar het door haar gehanteerde uurtarief te verhogen met de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (2000 = 100) gepubliceerd door het CBS.

11. De betalingstermijn van de declaraties van Broeseliske Van Vlijmen B.V. bedraagt veertien (14) dagen na factuurdatum, waarna opdrachtgever in verzuim is, tenzij schriftelijk anders door Broeseliske Van Vlijmen B.V. is bedongen,.

12. Broeseliske Van Vlijmen B.V. kan opdrachtgever te allen tijde verzoeken een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot te betalen.

13. Broeseliske Van Vlijmen B.V. is gerechtigd haar werkzaamheden uit hoofde van een aan haar verleende opdracht op te schorten indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens (financiële) verplichtingen. Indien de tekortkoming na aanmaning voortduurt, is zij gerechtigd de opdracht te beëindigen. Broeseliske Van Vlijmen B.V. vangt de opgedragen werkzaamheden eerst aan nadat in voorkomend geval een verzonden voorschotnota is voldaan.

14. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal opgesteld en in de Engelse taal vertaald. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bepalend zijn.

15. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank te Den Haag. Indien Broeseliske Van Vlijmen B.V. eiseres is, is zij in afwijking van het in de vorige zin bepaalde bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de voor de opdrachtgever in aanmerking komende buitenlandse rechter.

Versie: 1 januari 2017

 

Download Algemene Voorwaarden