Schuldeisers

Een faillissementsaanvraag kan vaak een handig en relatief goedkoop incassomiddel zijn om betaling af te dwingen van uw debiteuren. Strategisch handelen is hierbij vrijwel altijd noodzakelijk. Wij kennen alle ins- en outs van het inzetten van een faillissementsaanvraag als incassomiddel.

Wordt er onverhoopt niet betaald en er volgt daadwerkelijk een faillissement, dan weet u vrijwel zeker dat er op dat moment vrijwel niets meer te halen viel.

Alle faillissementen worden uitgesproken 'in het belang van de gezamenlijke crediteuren'. Dit klinkt mooi, maar in het gros van de gevallen ontvangen de crediteuren (zoals leveranciers, werknemers en verhuurders) helemaal niets. Wij kunnen u echter adviseren hoe u uw schade eventueel kunt beperken en hoe u wellicht alsnog kunt trachten gedeeltelijke betaling te verkrijgen, al dan niet door het terughalen van geleverde goederen of het aansprakelijk stellen van bestuurders. 

Leveranciers

Leveranciers komen er veelal ten onrechte bekaaid vanaf, terwijl juist deze groep een aantal machtige wapens in handen heeft. Men moet alleen weten hoe het een en ander correct moet worden gehanteerd en moet worden ingezet. Wij kunnen u hierin bijstaan. Denk aan het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, het retentierecht en het aansprakelijk stellen van bestuurders.

Lees voorbeeld dossier »

Zekerheidsgerechtigden

Indien u al een speciale positie heeft – bijvoorbeeld door middel van een pand- of hypotheekrecht, dan wel een borgstelling of een garantie – kunnen wij u adviseren hoe u dit recht maximaal kan doen laten gelden.

Lees voorbeeld dossier »

Werknemers

Werknemers hebben in faillissement weinig bescherming, omdat de reguliere ontslagbescherming niet geldt in faillissementssituaties. De curator zal vrijwel altijd tot ontslag overgaan omdat er geen liquiditeiten meer zijn om salarissen te voldoen. Voor veel werknemers van een failliete werkgever zal het feit dat vervolgens (een deel van) het achterstallige loon en het loon over de opzegtermijn door het UWV aan hen wordt betaald, slechts een schrale troost zijn. Men is immers zijn of haar baan kwijt en moet op zoek naar ander werk.

Indien een werkgever het faillissement uitsluitend of hoofdzakelijk heeft aangevraagd (of heeft laten aanvragen) om goedkoop en gemakkelijk van het personeel af te komen om vervolgens een doorstart te maken, kan er sprake zijn van misbruik van faillissementsrecht. Werknemers kunnen met een beroep hierop bezwaar maken tegen het faillissement door derdenverzet in te stellen hetgeen tot vernietiging van het faillissement (en bestuurdersaansprakelijkheid) kan leiden. Dit complexe leerstuk kent veel haken en ogen en is nog volop in ontwikkeling. Wij begeleiden regelmatig (groepen van) werknemers bij het instellen van derdenverzet tegen faillissementen van werkgevers.

Lees voorbeeld dossier »

Verhuurders

Tegenwoordig ontkomt u er als verhuurder niet aan om voorzorgsmaatregelen te treffen voor het geval uw huurder failliet gaat. De combinatie van het huurrecht en het faillissementsrecht brengt dan ook veel complicaties met zich mee. Verhuurders kunnen in dit verband tegen talloze problemen aanlopen, zoals geschillen omtrent opzegging, dan wel ontbinding van de huurovereenkomst, opleveringsschade, leegstandschade, boedelschulden en de inning van bankgaranties en waarborgsommen. Wij kunnen u adviseren hoe u – in het licht van de eventueel door u getroffen voorzorgsmaatregelen – om moet gaan met het faillissement van uw huurder. Uiteraard kunnen wij u ook adviseren omtrent het uit voorzorg treffen van voornoemde maatregelen die stand kunnen houden in geval van faillissement van uw huurder(borgstellingen, boeteclausules, bankgaranties, concerngaranties etc.).

Lees voorbeeld dossier »

Bestuurders- en curatoraansprakelijkheid

Bestuurders kunnen ook direct persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover schuldeisers van de vennootschap. Bijvoorbeeld indien een bestuurder van een vennootschap namens de vennootschap verplichtingen is aangegaan, terwijl hij wist of redelijkerwijs had behoren te weten dat de vennootschap niet of niet binnen een redelijke termijn aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en geen verhaal zou bieden voor de schade die de schuldeiser op grond daarvan zou lijden (de zogenaamde ‘Beklamel-norm’). Voornoemde aansprakelijkheidsgrond kan in veel faillissementen succesvol door schuldeisers worden ingeroepen. Uiteraard zijn er nog tal van andere aansprakelijkheidsgronden om een bestuurder persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de door u als schuldeiser rechtstreeks geleden schade ten gevolge van het handelen van het bestuur. Wij kunnen hiervan een realistische inschatting maken en zo nodig tot actie overgaan.

Lees voorbeeld dossier »

Tot slot kunnen curatoren fouten maken bij de uitoefening van hun taken in het kader van de afwikkeling van een faillissement. In dit verband kunnen zij in hoedanigheid van curator aansprakelijk zijn (hetgeen een boedelschuld oplevert), maar ook in privé. Curatoren zijn echter niet snel persoonlijk aansprakelijk, omdat aan een curator een behoorlijke beleidsvrijheid toekomt bij de uitoefening van zijn taken. Wij weten precies hoever een curator kan gaan en of bepaalde handelingen door de beugel kunnen of niet. Een advies hieromtrent kunnen wij daarom snel en accuraat geven.

Lees voorbeeld dossier »

Kort samengevat:

  • Faillissementsaanvragen;
  • Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en recht van reclame (voor leveranciers);
  • Uitoefening zekerheidsrechten (pand- en hypotheek, borgstellingen, garanties);
  • Derdenverzet door werknemers (misbruik van faillissementsrecht);
  • Bijstand van verhuurders die te maken hebben met failliete huurders;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de curator.