Bestuurders van failliete vennootschappen

Tot het standaardonderzoek van de curator behoort het zogenaamde rechtmatigheidsonderzoek.

In dit kader zal de curator diep graven naar de daadwerkelijke oorzaken van het faillissement en zal de curator tal van bestuursbesluiten, transacties (zowel intercompany als met derden) en overige handelingen van de gefailleerde vennootschap onder de loep nemen. 

De curator heeft in dit verband de beschikking over diverse onderzoeksinstrumenten en ingrijpende machtsmiddelen. Zo kan de curator met machtiging van de rechter-commissaris diverse plaatsen zonder toestemming betreden (zoals woningen en kantoren), kan hij paspoorten laten signaleren en vervallen laten verklaren, bestuurders (maar ook derden) formeel laten horen door de rechter-commissaris in de rechtbank en kan hij – indien de bestuurder geen inlichtingen verstrekt, niet voldoende meewerkt en/of niet aan zijn verplichtingen voldoet – de bestuurder zelfs laten ‘gijzelen’ (waarbij de bestuurder daadwerkelijk zal worden aangehouden en naar een huis van bewaring wordt gebracht, totdat hij medewerking verleent). Uiteraard verlenen wij in al deze gevallen bijstand aan bestuurders bij de uitoefening van machtsmiddelen door de curator.  

In bepaalde gevallen zal het onderzoek van de curator resulteren in een beroep van de curator op bestuurdersaansprakelijkheid. Dit kan voor een bestuurder zeer ingrijpende gevolgen hebben, omdat deze aansprakelijkheidsvorm – ook als de bestuurder een vennootschap is - in beginsel direct doorwerkt naar de (achterliggende) bestuurder in privé. Er kan dus erg veel op het spel staan.

Veel handelingen die bestuurdersaansprakelijkheid opleveren, kunnen daarnaast ook hun weerslag hebben op derden die met de (toen nog niet failliete) vennootschap hebben gecontracteerd. Wij begeven ons dan op het leerstuk van de Actio Pauliana, waarbij de curator rechtshandelingen die voorafgaande aan het faillissement zijn verricht met een derde (zoals bijvoorbeeld het sluiten van koopovereenkomsten of de vestiging van zekerheden) wegens benadeling van de faillissementsboedel kan vernietigen. Het betreft hier complexe materie, waarbij bijstand door een specialist noodzakelijk is.

In onze praktijk merken wij dat veel curatoren helaas te gemakkelijk omgaan met het aansprakelijk stellen van bestuurders en/of het inroepen van de Actio Pauliana. Door onze grote expertise op dit gebied kunnen wij als advocaten in veel gevallen succesvol verweer voeren tegen de vorderingen van de curator, dan wel kunnen wij de curator in ieder geval bewegen om een passende schikking te treffen.

Kort samengevat:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid;
  • Bijstand bij uitoefening machtsmiddelen curator (faillissementsverhoren en gijzeling);
  • Actio Pauliana (benadelingshandelingen);
  • Schikkingsonderhandelingen.