Wet arbeidsmarkt in balans

Een vooruitblik Het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans (WAB) is in internetconsultatie gegaan.

Wat houdt internetconsultatie in? Er wordt gelegenheid geboden aan de burgers om op het wetsvoorstel te reageren. Enerzijds is de bedoeling van deze consultatie de samenleving te informeren over de maatregelen die het kabinet voor ogen heeft en anderzijds het verzamelen van reacties over de inhoud van het wetsvoorstel ten einde de kwaliteit van het voorstel te verbeteren.

U kunt nog tot 7 mei a.s. uw reactie op het concept-wetsvoorstel geven via: https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans.

Het doel van het wetsvoorstel is de totstandbrenging van een nieuwe balans op de arbeidsmarkt. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers in (vaste) dienst te nemen.

De onderstaande maatregelen worden genomen om het doel van balans op de arbeidsmarkt tot stand te brengen:

 • De ontslaggronden worden uitgebreid. Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenaamde cumulatiegrond. Indien de werkgever een beroep doet op de cumulatiegrond dan kan de werknemer een halve transitievergoeding extra krijgen.
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding en niet pas na twee jaar.
 • De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.
 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.
 • De proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd van twee naar vijf maanden.
 • Bij een beëindiging tijdens proeftijd kan de werkgever geen beroep doen op het concurrentiebeding. Uitzondering hierop is als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft en dit schriftelijk of elektronisch en gemotiveerd aan de werknemer meedeelt.
 • De opeenvolging van tijdelijke arbeidsovereenkomsten wordt verruimd. De ketenregeling gaat van 24 naar 36 maanden.
 • Het wordt mogelijk om de pauze tussen een keten tijdelijke arbeidsovereenkomsten per cao te verkorten van zes naar drie maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal negen maanden per jaar kan worden gedaan.
 • Payroll werknemers krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen.
 • De verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten wordt beperkt. Een werknemer moet minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd.
 • Werkgevers betalen een lagere WW-premie voor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dan voor een werknemer met een flexibel contract.

Wilt u meer weten over het nieuwe wetsvoorstel of arbeidsrechtelijke regelingen? Neem dan contact met ons op.